siamfoodservices our people
Dinh Quoc Buu
Tổng Giám đốc
siamfoodservices our people
Chinh Ngọc Linh
Trưởng phòng Tài chính
siamfoodservices our people
Dương Thị Thanh Hiền
Trưởng phòng Kinh Doanh và Thương Mại
siamfoodservices our people
Nguyễn Hương Giang
Quản lý khu vực phía Bắc Việt Nam
siamfoodservices our people
Nguyễn Thị Huyền Trang
Trưởng phòng Marketing &
E-commerce
siamfoodservices our people
Nguyễn Thụy Huỳnh Trân
Trưởng phòng Nhân Sự
siamfoodservices our people
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Trưởng phòng Vận Hành
siamfoodservices our people
Lê Nguyễn Hoàng Giang
Trưởng phòng QA
siamfoodservices our people
Dương Thị Ngọc Quỳnh
Trưởng phòng kinh doanh