siamfoodservices our people
Đinh Quốc Bửu
Tổng Giám đốc
siamfoodservices our people
Chinh Ngọc Linh
Trưởng phòng Tài chính
siamfoodservices our people
Dương Thị Thanh Hiền
Trưởng phòng Thương mại
siamfoodservices our people
Mai Xuân Lộc
Trưởng phòng kinh doanh
siamfoodservices our people
Nguyễn Hương Giang
Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
siamfoodservices our people
Nguyễn Thị Huyền Trang
Trưởng phòng Marketing
siamfoodservices our people
Nguyễn Thúy Huỳnh Trần
Trưởng phòng Nhân Sự
siamfoodservices our people
Phạm Minh Huế
Trưởng phòng Kinh
Doanh chi nhánh Hà Nội
siamfoodservices our people
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Trưởng phòng Vận Hành
siamfoodservices our people
Phạm Thị Kim Ngân
Trưởng phòng Kinh Doanh
siamfoodservices our people
Lê Nguyễn Hoàng Giang
Trưởng phòng QA